Bilişim Suçlarında Şikayet

Bilişim suçları henüz belirli şekilde kategorize edilebilen bir suç türü olmasıyla birlikte bilişim suçları 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu madde 243 ile 246 arasında ele alınmıştır. Belirlenen bu hükümlerde hyalnızca bilişim suçları ele alınmış olup sair suçlara da temel hazırlamıştır.

Bilişim suçları şikayete bağlı suçlardır. Işbu suç duyurusu savcılığa yahut emniyet birimlerine yapılmalıdır. İşlenen suç şikayete bağlı olmayan bir suç bile olsa Cumhuriyet Savcılığı re’sen soruşturma  başlatmış olcakatır.

Ilgili kanunda düzenlenmiş olup şikayete tabi olan veya olmayan bilişim suçları ve cezaları şu şekildedir:

1) Bilişim sistemine girme

Madde 243– (1) Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren veya orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir.

(2) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir.

(3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(4)  Bir bilişim sisteminin kendi içinde veya bilişim sistemleri arasında gerçekleşen veri nakillerini, sisteme girmeksizin teknik araçlarla hukuka aykırı olarak izleyen kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

2) Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme

Madde 244– (1) Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(4) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması halinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

3) Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması

Madde 245

(1) Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlarsa, üç yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üreten, satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişi üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(3) Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, dört yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(4) Birinci fıkrada yer alan suçun; a) Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin, b) Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen veya evlâtlığın, c) Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin, Zararına olarak işlenmesi hâlinde, ilgili akraba hakkında cezaya hükmolunmaz.

(5) Birinci fıkra kapsamına giren fiillerle ilgili olarak bu Kanunun malvarlığına karşı suçlara ilişkin etkin pişmanlık hükümleri uygulanır.

4) Yasak cihaz veya programlar

Madde 245/A

(1) Bir cihazın, bilgisayar programının, şifrenin veya sair güvenlik kodunun; münhasıran bu Bölümde yer alan suçlar ile bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle işlenebilen diğer suçların işlenmesi için yapılması veya oluşturulması durumunda, bunları imal eden, ithal eden, sevk eden, nakleden, depolayan, kabul eden, satan, satışa arz eden, satın alan, başkalarına veren veya bulunduran kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması

Madde 246- (1) Bu bölümde yer alan suçların işlenmesi suretiyle yararına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

Bilişim Suçları Şikayet Dilekçesi

………………… CUMHURİYET SAVCILIĞI’NA

MÜŞTEKİNİN;

ADI, SOYADI                  :

T.C KİMLİK NUMARASI :

ADRESİ                             :

ŞÜPHELİNİN; (BİLİNİYORSA)

ADI, SOYADI                   :

T.C KİMLİK NUMARASI  :

ADRESİ                            :

SUÇ TARİHİ:  …../…. /………

SUÇUN KONUSU:

HUKUKİ DELİLLER:

NETİCE-İ TALEP:

Şeklinde olup bir avukat ile iş birliği halinde çalışılarak ya da çalışılmayarak Cumhuriyet Savcılığına verilir. Fakat burada önemli olan bilişim sistemlerinin teknik terimlerine ve anektodlarına hakim bir avukat ile çalışılması gerektiğidir.

Previous Post
Next Post

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.