Bilişim Suçlarına Verilen Cezalar Nelerdir?

Bilişim Hukuku Nedir?

Bilişim Hukuku; diğer bilinen isimleriyle internet, web ve siber hukuk internet ortamının zorunlu ve hızlı gelişimiyle, işlenen suçlara karşı yaptırım uygulama amaçlı kendiliğinden doğan bir Hukuk dalıdır. Hukuk Literatüründe siber suçların ele alınışının yalnızca İnternet Ortamında İşlenen Suçlar olarak ifadesine karşın Bilişim Hukuku gibi bir kavramın belirgin bir karşılığı yoktur. Fakat teknolojinin her geçen gün gelişiminin getirdiği bu suçların geliştirdiği yeni bir branş olması kaçınılmaz olmuştur. 

Bilişim Suçuna Verilen Cezalar Nelerdir?

Bilişim suçuna verilen cezalardan bahsedebilmek için öncelikli olarak bilişim suçlarının neler olduğunu bilmek gerekir. Bilişim suçları, diğer bir adıyla siber suçlar;

Bilişim Suçu Türleri

Bilişim suçları amaçlarına ve yöntemlerine göre çok çeşitli türlere ayrılabiliriz.

 • Bilgisayar Sistemlerine ve Servislerine Yetkisiz Erişim
 • Bilgisayar Sabotajı
 • Bilgisayar Yoluyla Dolandırıcılık
 • Bilgisayar Yoluyla Sahtecilik Bir Bilgisayar Yazılımının İzinsiz Kullanımı Kişisel
 • Verilerin Kötüye Kullanılması
 • Sahte Kişilik Oluşturma ve Kişilik Taklidi
 • Yasadışı Yayınlar
 • Ticari Sırların Çalınması
 • Terörist Faaliyetler
 • Çocuk Pornografisi
 • Hacking
 • Diğer Suçlar (Organ, fuhuş, tehdit, uyuşturucu, vb.)

dir.

Bilişim Suçlarına Verilen Cezalar Nelerdir?

Bilişim suçlarına verilen cezalar suçun unsurları ve niteliğine göre değişkenlik göstermektedir. Bilişim suçlarına karşı olarak düzenlenen yaptırımlar Türk Ceza Kanununda “Bilişim Alanında Suçlar” başlığı altında md.243-245 arasında ele alınmıştır.

1)Bilişim sistemine girme suçu

5237 Sayılı TCK md.243’e 

(1) Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren veya orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir. 

(2) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir.

(3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(4) Bir bilişim sisteminin kendi içinde veya bilişim sistemleri arasında gerçekleşen veri nakillerini, sisteme girmeksizin teknik araçlarla hukuka aykırı olarak izleyen kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

2)Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme

Verilerin bozulması, kopyalamak, kırmak gibi işlemleri gerçekleştirerek işlenen suçlardır. 

5237 Sayılı TCK md. 244’göre

(1) Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(4) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması halinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

3)Banka veya kredi kartının kötüye kullanılması

Gerçek ve tüzel kişilere, banka, kredi kurumu yahut kamu kurum ve kuruluşlarına karşı işlenen elektronik dolandırıcılık ve hırsızlık.

5237 Sayılı TCK md. 245’e göre

(1) Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlarsa, üç yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

3)Yasak cihaz veya program kullanma suçu 

Yasak cihaz veya programlar

5237 Sayılı TCK md. 245/A’ya göre

(1) Bir cihazın, bilgisayar programının, şifrenin veya sair güvenlik kodunun; münhasıran bu bölümde yer alan suçlar ile bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle işlenebilen diğer suçların işlenmesi için yapılması veya oluşturulması durumunda, bunları imal eden, ithal eden, sevk eden, nakleden, depolayan, kabul eden, satan, satışa arz eden, satın alan, başkalarına veren veya bulunduran kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. 

Previous Post
Next Post

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.