Bilişim Sistemini Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçu (TCK 244/1-2)

Bu yazımızda Bilişim Sistemini Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçu ve cezası hakkında detaylı bilgilere değindik.

Hayatın en büyük olgularından bir olan bilgi çağımız için en önemli hususlardan biridir. Bilginin saklanması, toplaması ve işlenmesi insanların en uğraştıkları durumlardan biridir. İnsanların bu uğraşı, küresel dünyanın globalleşmesiyle de bilgi ve bilişim teknolojisinde bir devrim yaratmıştır. Bu köklü yenilik de diğerleri gibi dezavantajlar taşımaktadır. Belirtmek gerekir ki bilişim sistemlerinin gelişmesi hukuki yararların yanında hukuki ihlalleri de kendi içinde barındırmaktadır.

Bilişim sistemlerinin bu gelişimiyle internet ortamının kullanımının artması da suç sahasının genişlemesine sebep olmaktadır. Bundan mütevellit işbu suçlara karşı yaptırımlar düzenlenmiş ve yaptırımlar 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Bilişim Alanında Suçlar başlığı md.244’de ele alınmış olup sistemi engelleme, sistemiz bozma, sistemi erişilmez kılma, verileri yok etme yahut değiştirme gibi suçlar işbu suçun birer seçimlik hareketi ve maddi unsurlarıdır.

Kişi, giriş yaptığı hesabın sahibinin rızası olmaksızın yine de bu hesaba girip (instagram, twitter, facebook vb.) tüm bilgileri silmek ve sonrasında çıkmak, bilişim sistemindeki verileri yok etme veya değiştirme suçunu oluşturur.

Kişi, giriş yaptığı hesabın sahibinin rızası olmaksızın yine de bu hesaba girip şifresini değiştirme gibi seçimlik harekette bulunursa bilişim sistemini engelleme veya erişilmez kılma suçunu işlemiş olur.

Kişi, bir bilişim sisteminin kendi teknik altyapısına uygun halde çalışmasına müsaade etmiyor yahut kendi arzusuna göre çalışması için işleyişini bozuyorsa bilişim sistemini bozma suçunu işlemiş olacaktır.

Bilişim Sistemini Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçunun Cezası

Bilişim sistemini engelleme, bozma, erişilmez kılma, verileri yok etme veya değiştirme suçunun cezası şu şekildedir:

Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır (TCK m.244/1)

Fakat bu maddeye göre failin işbu bilişim sistemin, engelleme veya bozma haricinde bir filli bulunmuyorsa bu hüküm uygulanır.

Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (TCK 244/2)

Bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. (TCK 244/3)

Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması halinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. (TCK 244/4)

Next Post

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.